1. Co jsou vůbec ty kompetence?
  2. Proč o tom nemluví advokáti? Proč nereagují na tento fakt?
  3. Kdo jsou legitimní věřitelé České republiky?
  4. Pokud půjdu jednat s OVM (orgány veřejné moci) a předám jim patřičné dokumenty, jak mám argumentovat?
  5. Jak se budou řešit škody způsobené škůdci?
  6. Jak je to s orgány veřejné moci na Slovensku?

Co jsou vůbec ty kompetence?

Kompetence jsou souhrnem svěřených pravomocí, povinností a působnosti. Pravomoci jsou předávány fyzicky, a tedy vždy nadřízenou, a rovněž jen kompetentní osobou. Povinnosti a působnost vycházejí z platných zákonů, příslušných daným resortům. Pravomoci jsou v kompetencích krásně uschovány před občany, aby jim mohlo být nekompetentními „úředníky“ tvrzeno, že kompetence vycházejí ze zákonů příslušných danému resortu. Pravomoci jsou nejdůležitější součástí kompetencí, a šíří se odshora. Aby každý pochopil, jak může dojít k tomu, že i na straně státu může vzniknout nedostatek kompetencí, musíme se vrátit ke vzniku právního státu. Právní stát zakládají lidé, kterým záleží na tom, aby nerozdílně všichni občané státu měli oporu a ochranu v zákonech, a aby byli schopni dobrat se spravedlnosti. Zákony jsou vlastně pravidla, která se občané zavazují dodržovat a podřídit se jim. Ústavní zákon určuje vše důležité pro chod státu, a pak jsou zde zákony, které jsou určeny pro všechny občany státu, které určují jejich občanská práva a občanskoprávní povinnosti. Zákony jsou zde od toho, aby společnost byla ochráněna před tím, aby si obyvatelstvo nedělalo beztrestně, co se mu zachce.
Na začátku, při vzniku právního státu, jsou tedy lidé, kteří sice nejsou voleni obyvateli země, ale jsou nositeli kompetencí, kteří se zavázali jednat v souladu s dobrými mravy, ve prospěch státu a obyvatelstva země. Tomu se říká státotvorná činnost. Do prvních voleb v takovém státě, vládne takzvaná prozatímní úřednická vláda. Pokud jsou pak občany zvoleni do správy státu nováčci, pravomoci jsou jim předávány a svěřovány právě onou prozatímní vládou. Pravomoci se musí předávat kontinuálně a nikdo v tomto řetězu nesmí o pravomoci zákonodárce přijít tím, že by se trestně provinil byť vůči jedinému občanu státu. Zločin spáchaný proti jedinci, je zločinem nejen proti onomu poškozenému, ale proti společnosti. Za stát jednají vládní úředníci, jimž jsou podřízená jednotlivá ministerstva. Pakliže stát, prostřednictvím svých ministerských úředníků nesplní své zákonné povinnosti vůči občanům státu, nemůže po nich požadovat, aby dodržovali zákony státu. Ano, nesplnění zákonné povinnosti vůči byť jedinému občanovi, připraví všechny orgány státu o kompetence, protože se jedná o podvod spáchaný nejen na jedinci, ale i na národu. Nesplnění zákonné povinnosti je zpronevěření se právním principům právního státu. Když pak není trestní čin úředníka jeho nadřízenými řešen, a ten není hnán k trestní odpovědnosti, jsou za tento nezákonný stav odpovědni všichni státní úředníci, protože selhal kontrolní mechanismus státu, a oni se nezachovali jako občané právního státu, aby na kolegu podali trestní oznámení. A právě krytím zločince se ze srabů stávají rovněž zločinci. Zločinec, i když není dlouhá léta za svou trestnou činnost potrestán, nemůže už nikdy nikomu právoplatně předat jakékoliv pravomoci, a tedy ani kompetence.
Jaké pravomoci může tedy zločinec právoplatně komukoliv předat či svěřit? Zločinec ve funkci ministra svěří pravomoc svému podřízenému, a bude mu klást na srdce, aby dodržoval zákony státu? Je to něco podobného jako kdyby někdo někoho pověřil provedením trestného činu.
Toto projednání k problematice kompetencí a jejich nedostatku, bylo vypracováno nejen pro absolutní právní laiky, ale i pro ty, kteří nedávali v prvním semestru práv pozor a tvrdí, že kompetence vycházejí ze zákona. Takoví by měli zahodit anebo roztrhat diplom. Neznalost kompetence nenahrazuje, a jejich nedostatek nikterak nezhojí.

Proč o tom nemluví advokáti? Proč nereagují na tento fakt?

Advokáti a právníci jsou dlužníci LVČR, kteří poškozovali a poškozují práva legitimních věřitelů ČR tím, že poskytují právní služby za úplatu, bez ohledu na nesplněnou zákonnou povinnost vůči svým věřitelům a vydávají orgány veřejné moci za oprávněné jednat za Českou republiku a jejím jménem !!! Kdyby přiznali to, o čem tady píšu, přišli by o kšeft, protože každé řízení je od 23.12.1996 nelegitimní, a advokáti a právníci se bezdůvodně obohacují na úkor státu a LVČR !!!

Kdo jsou legitimní věřitelé České republiky?

Na základě Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví, ze dne 4. 12. 2018, jsou všichni občané České republiky, bez výjimky, vynucenými spolupodílníky legitimního věřitele ČR, Ing. Jana Macháčka, bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, a to, každý podílem ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká).

Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví

Pokud půjdu jednat s OVM (orgány veřejné moci) a předám jim patřičné dokumenty jak mám argumentovat?

Jsem LVČR (legitimní věřitel České republiky) a společník pana Ing. Jana Macháčka, od 9.12.2021 mě zastupuje v těchto záležitostech Německá spolková republika. Obraťte se s vaším fitkivním problémem na ně. Oni jsou mým právním zástupcem. Vydáváte se za OVM (orgán veřejné moci), cituje mi tedy zákon nebo číslo takového zákona, kde moc státní přešla na moc veřejnou! Pokud mi nejste schopni odpovědět, nejste ani oprávnění se mnou o čemkoli jednat. Mimochodem další důkazy, že nejste kompetentní se mnou jednat jsou uvedené v těchto dokumentech!!!

Jak se budou řešit škody způsobené škůdci?

Zastupovat LVČR je povinna Spolková republika Německo, ale Městský soud v Bad Säckingenu musí nejdříve kontaktovat poškozené na německé straně a dopočítat škody, než bude kontaktovat naše dlužníky! Poškození byli v první řadě, rodina mého německého zaměstnavatele, Finanční úřad v Bad Säckingenu a Policejní prezidium ve Freiburgu. Jediné, co mohou naši společníci v současné době udělat, je spolupracovat s námi na pojišťovnách a připojit se se svými škodami, ale s tím začneme až po Novém roce !!! Jak jistě každý ví, škůdce je povinen kontaktovat poškozené, a nahlásit škodnou událost příslušné pojišťovně. Nikdo však nesmí předběhnout s řešením škod toho, kdo jim vytvořil podíly !!!

Jak je to s orgány veřejné moci na Slovensku?

Zdravím všechny na Slovensku !!!
I tam samozřejmě platí, že orgány veřejné moci nejsou státními orgány !!! Československo bylo rozděleno jen pomyslně, nikoliv po právní stránce !!! Všechno to řídila a řídí československá státní bezpečnost, která se na české straně nazývá BIS, a na slovenské SIS !!! Ti, co podepsali absolutně neplatnou smlouvu o rozdělení republiky, se dopustili vlastizrady a megapodvodu na obou našich národech, ale k rozdělení nemohlo dojít právní cestou, a tak došlo k mafiánskému rozdělení moci. Češi si okradou Čechy a Slováci Slováky !!! Musíte se zamyslet nad tím, že jsme byli všichni Čechoslováci, a nebylo možné udělat referendum třeba jen na Slovensku !!! Aby mohlo dojít k právoplatnému rozdělení, muselo by dojít k celorepublikovému referendu !!! Protože by Dubček rozdělení republiky nedopustil, musel být odstraněn. V pravé podstatě i tímto nelegálním krokem byl nabourán vnitrostátní registr evidence obyvatelstva, a tak vznikly, aniž by si toho lidé všimli, orgány veřejné moci, které nemají se státem vůbec co dělat !!!
Narodil jsem se jako Čechoslovák, a jako Čechoslovák také i umřu !!! Složil jsem přísahu věrnosti republice a lidu, a tu nemíním porušit žádným kompromisem !!! Československo je naše země, naše vlast, a my si ji vezmeme zpět !!! Nejdříve však musíme vyřešit problém na české straně, a pak i na slovenské !!!
S nadějí na hezčí budoucnost pro naše národy, Honza Macháček