Hodně lidí se ptá, jak šly všechny události za sebou, aby lépe pochopili celý příběh legitimních věřitelů České republiky, a tak připojuji vše vysvětlující časovou a skutkovou posloupnost:

8.9.1994


Byl podepsán Pracovní příslib – pracovní smlouva, č. 226968, mezi Salvatorem Manninem a Ing. Janem Macháčkem na dobu 18-ti měsíců, s měsíčním příjmem 4.800 DM. Ing. Macháček měl být zaměstnán v Harpolingenu, v hotelu Adler, jako vedoucí provozovny. Pracovní poměr byl Ing. Macháčkovi zmařen úmyslně rychnovskou policií, což bylo prokázáno v rámci řízení 5 C 196/98 u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Věc soudila JUDr. Marie Kašpárková. Jak je patrné z čísla jednacího, spor s ministerstvem spravedlnosti započal v roce 1998.

Pracovní smlouva

13.9.1994


Ing. Jan Macháček, r.č. 630122/2081, bytem Michalcova 700, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

byl toho dne obviněn z trestného činu podvodu, a byl mu nezákonně sdělen zákaz vycestování. Jednalo se o vykonstruované řízení s popřením dlužního úpisu mezi Ing. Macháčkem a údajným poškozeným. Nebyla naplněna skutková podstata trestného činu, a neexistovalo ani trestní oznámení údajného poškozeného. Zákaz vycestování nebyl dodnes pro svou nezákonnost zrušen, protože se jednalo o další odpovědnostní titul.

Zákaz vycestování

15.10.1996


Toho dne byl Krajským soudem v Hradci Králové vynesen osvobozující rozsudek, č.j. 13 To 385/96, kterým soud zrušil nezákonné rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, jako jednoho z orgánů činných v trestním řízení. Tímto rozhodnutím vznikl Ing. Macháčkovi zákonný nárok na náhradu škody, podle zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti státu za škody způsobené státní mocí. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, jako škůdce, nebyl tedy do řádného vypořádání zákonného nároku na náhradu škody ministerstvem spravedlnosti, oprávněn rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních povinnostech Ing. Macháčka, jako poškozeného státní mocí, a tedy ani později v řízení 5 C 196/98.
Od onoho dne jednala společnost vůči věřiteli z pozice dlužníků a snažila se zmařit rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

Zrušení nezákonného rozhodnutí

23.12.1996


Toho dne byl dlužníky proveden neoprávněný vklad vlastnických práv k domu s č.p. 700 na ulici Michalcově v Kostelci nad Orlicí, do katastru nemovitostí na základě absolutně neplatné darovací smlouvy, s opomenutím práva trvalého pobytu Ing. Macháčka, které mu zřídil jeho otec, jak je patrné z dokladu o rodném čísle z roku 1969. Neoprávněným vkladem nebyl trvalý pobyt Ing. Macháčka zrušen, ale na uvedené adrese přestal administrativně existovat, a stal se tak právně bezbranným. Trvalý pobyt Ing. Macháčka byl zablokován dlužníky právě proto, aby s ním nemusel být ministerstvem spravedlnosti zákonný nárok na náhradu škody řádně projednán, a pak ani vypořádán.

Od onoho data jednala společnost vůči věřiteli státu z pozice dlužníků a škůdců. Byla mařena rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou z dědického řízení po Vladimíru Macháčkovi, a rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, z kterého vzešel zákonný nárok Ing. Macháčka.

Od tohoto dne užívá Petr Macháček vše, co získal podvodně, na základě absolutně neplatné darovací smlouvy, neoprávněně.

Neoprávněný vklad vlastnických práv

5.4.1997


Toho dne zemřela paní Růžena Macháčková na hypoglykémii, jako následek donucení k podpisu darovací smlouvy ze dne 23.12.1996. Rozhodně netušila, že nemůže nikomu darovat dům s číslem popisným, na kterém váznou práva třetích osob. Umírala s těžkým svědomím, že byla donucena ublížit svému druhému synovi, Ing. Macháčkovi, i když se jí to bytostně příčilo. Ti, co ji donutili k podpisu, sice absolutně neplatné darovací smlouvy, která dodnes nikomu nezakládá ani žádná práva, ani žádné povinnosti, se dopustili vraždy. Notář, JUDr. Milan Kovaříček, ačkoliv věděl, že na domu na Michalcově 700 v Kostelci nad Orlicí, vázne právo trvalého pobytu Ing. Macháčka, a že je tedy darovací smlouva absolutně neplatná, ani po urgenci Vladimíry Lyerové a Ing. Macháčka, nezasáhl, přestože věděl, že jde o maření soudního rozhodnutí o dědictví po Vladimíru Macháčkovi.

Léto 1997


Rychnovská policie, aby Ing. Macháčkovi zabránila přivést z Německa dokumenty, potřebné pro vznesení nároku na náhradu škody, způsobené, jí vykonstruovaným trestním řízením ve věci údajného podvodu, vykonstruovala i dopravní nehodu, a odebrala mu řidičský průkaz na dobu sedmi měsíců. Ten se pak musel nechat do Německa odvést, a přivezl Pracovní příslib – pracovní smlouvu č. 226968. Až poté mu byl řidičský průkaz vrácen s odůvodněním, že na základě důkazů nebyl a ani nemohl být účastníkem žádné nehody.

25.10.1997


Toho dne byl sepsán advokátem, JUDr. Jaromírem Jeřábkem dopis ve věci Předběžné projednání nároku na náhradu škody, který byl doručen ministerstvu spravedlnosti dne 5.11.1997. Jestliže vznikne poškozenému státní mocí zákonný nárok na náhradu škody, zrušením nezákonného rozhodnutí, nelze pak projednávat nějaké odškodné za nesprávný postup orgánu státní moci, protože se jedná o postup nezákonný, a nikoliv nesprávný. Nesprávný postup se týká pouze pochybení, a nikoliv nezákonného jednání.

Předběžné projednání nároku na náhradu škody

5.11.1997 – 5.5.1998


Toto je šestiměsíční zákonná lhůta, kterou zákon ukládá k řádnému projednání nároku a k jeho vypořádání. Ačkoliv bylo číslo zákonného nároku před Ing. Macháčkem všemi striktně utajováno, jeho zákonný nárok byl odborem odškodňování veden pod č. 187/1998 – ODSK – ZC/35. Jako náhradu škody za ušlý zisk s úroky, měl Ing. Macháček v tu dobu obdržet cca 6 miliónů Kč, za 18 měsíců, kdy měl měsíčně vydělávat v hotelu Adler v Harpolingenu, 4.800 DM, a měl mu být zajištěn náhradní pracovní poměr. Ing. Macháček však neobdržel ze svého zákonného nároku, a v zákonem stanovené lhůtě, ani korunu.

Dodnes nebyla zákonná povinnost dlužníky z ministerstva spravedlnosti splněna, a ze zákonného nároku se stala pohledávka za Českou republikou – Ministerstvem spravedlnosti ČR, č. 187/1998 – ODSK – ZC/35, která byla splatná dnem 5.5.1998. Nesplněním zákonné povinnosti tehdejšími státními úředníky, přešla tato povinnost na celou společnost dlužníků a škůdců. Tímto dnem přišla Česká republika o kompetentní státní úředníky, kteří nebyli z pozice dlužníků oprávněni rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních povinnostech svých spoluobčanů, a nakládat s majetkem státu. Dle zákona č. 58/1969 Sb., může být poškozený odkázán odpovědným orgánem na občanskoprávní řízení pouze a jen ve věci odškodného za nesprávný postup, a nikoliv ve věci zákonného nároku na náhradu škody, způsobené poškozenému nezákonným rozhodnutím, a tedy i nezákonným postupem.

Zákon č.58/2969 Sb.

30.1.1998


Ministerstvo spravedlnosti ČR, zastoupené Dr. Krásnou, vede žádost žádost o odškodnění Ing. Jana Macháčka pod interním číslem 382/97. Dr. Krásná v rozporu se zákonem navrhuje zamítnutí zákonného nároku na náhradu škody.

Ministerstvo spravedlnosti – Dr. Krásná

14.10.1998


Toho dne bylo zahájeno nelegitimní řízení o odškodné za pouhý nesprávný úřední postup rychnovské policie, ke kterému byl Ing. Macháček, navíc v rozporu se zákonem, odborem odškodňování vyzván. Řízení bylo vedeno Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou pod č.j. 5C 196/98. O škodách, které v rámci trestního řízení způsobil jen policejní orgán svým „nesprávným úředním postupem“, rozhodoval soud, jehož nezákonné rozhodnutí bylo zrušeno osvobozujícím rozsudkem, a tedy ten samý soud, který spolu s ostatními orgány činnými v trestním řízení, škody Ing. Macháčkovi způsobil. Škůdce rozhodoval neoprávněně o výši odškodného, které nemělo nic společného se zákonným nárokem na náhradu škody, který vznikl na základě zrušení nezákonného rozhodnutí OS RK. Toto by nebylo možné uskutečnit bez blokace adresy legitimního věřitele ČR. Umožňovala to jeho právní bezbrannost.

Čím však bylo toto nezákonně vedené fiktivní řízení přínosem z dnešního pohledu?

Dnes už víme, že Ing. Macháček přestal administrativně existovat na adrese Michalcova 700 dnem 23.12.1996, a byl zde v Čechách jen Ing. Macháček, který disponoval osobními doklady s administrativně neplatným údajem trvalého bydliště, což je problém pro všechny instituce, se kterými takový člověk uzavíral nějaké smlouvy, třeba s bankou. V pravé podstatě byl Ing. Macháček naposledy ztotožněn administrativně i fyzicky, před vznesením svého nároku vůči ministerstvu spravedlnosti, Krajským soudem v Hradci Králové, když tento zrušil nezákonné rozhodnutí OS RK a jemu vznikl ze zákona nárok na náhradu škody, o které už nemohl rozhodovat žádný soud.

rok 2000, květen / červen


Rychnovskou policií bylo vykonstruováno proti Ing. Macháčkovi další trestní řízení za pomocí policií nasazených kolaborantů, Lubomíra Mlejnka a Vladimíra Šabaty, kdy měl zorganizovat krádež vysokozdvižného vozíku ze zajištěného objektu. Byl policií zadržen a den a noc strávil v cele předběžného zadržení. Druhý den byl převezen v poutech k soudu, před soudkyni, JUDr. Marii Kašpárkovou, která vedla fiktivní řízení o odškodné 5C 196/98.

Nakonec byl propuštěn, a trestní řízení u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou vedla Mgr. Zuzana Ursová, která Ing. Macháčka „zprostila obžaloby“ po více jak roce. Ve výpisu zájmových osob policie z roku 2010, jsou policií vedeny záznamy jak o podvodu, tak o vloupání do cizího objektu, i když se obě řízení ukázala jako vykonstruovaná. Bylo to upozornění na to, že pokud Ing. Macháček nezanechá svého úsilí o dobytí svých práv, stráví život strastiplným způsobem štvance.

23.1.2001


Udělení patentu č. 287983, orgánem veřejné moci, Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Jednalo se o první ztotožnění legitimního věřitele ČR, a znemožnění jeho zobchodování, se stalo škodou navazující na nevypořádaný zákonný nárok z roku 1998. Škody navazující, se pohybují ve stovkách miliard korun!!! Vynález byl přihlášen dne 4.2.1999, a patentová listina byla vydána dne 5.4.2001. Dne 26.7.2000, byl vynález zaslán k mezinárodní rešerši na PCT – Patent Cooperation Treaty, pod č. PCT/CZ00/00052, a k mezinárodnímu přihlášení.Věc vyřizovala The International Bureau of WIPO, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland.

Jednalo se o absolutně bezodpadní technologii na zpracování těžce zpracovatelných papírových odpadů. Výrobky neobsahovaly žádná pojiva a bylo možné je donekonečna recyklovat bez změny vlastností. Laboratorně byly testovány vzorky výrobků, jako desky nahrazující sádrokarton, nábytkářské desky, stavební bloky, desky z papíroviny jako izolační materiály, atd.. Kdyby nebylo znemožněno zobchodování patentu „státními úředníky“, ovládla by Česká republika celosvětový trh s odpadním papírem, a vytvořila by mnoho pracovních míst pro své občany.

Patentová listina

Mezinárodní patent – přihláška

Vzorky bezodpadní technologie

22.07.2001


Podpis Licenční smlouvy k poskytnutí práv využití patentu č. 287983 průmyslovým způsobem, mezi Ing. Janem Macháčkem a panem Radkem Prouzou.

Licenční smlouva k patentu číslo 287983

17.09.2001


Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – nákup pozemku pro výstavbu výrobní haly. Zpracování odpadového papíru dle patentu číslo 287983. Vypracován a předložen Podnikatelský záměr, ve kterém bylo možno ročně zpracovat cca 15.000 tun odpadového papíru a využít ho pro výrobu recyklovatelných produktů (tepelně izolační dlažba, střešní krytina, desky pro nábytkářský průmysl atd.) Švýcarské banky však tento podnikatelský záměr nikdy nepodpořily, protože Ing. Jana Macháčka nebyly schopni ztotožnit. Tím vnikly další škody v řádech miliard EUR.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní – pozemek pro výstavbu výrobní haly

28.6.2005


Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva – stížnost sepsal JUDr. Josef Moravec, který věděl od samotného začátku, že zastupuje legitimního věřitele ČR, který jen nevěděl v tu dobu, jaký je rozdíl mezi zákonným nárokem na náhradu škody a odškodným. Zde byl Ing. Macháček nesprávně ztotožněn jak advokátem, tak Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Všichni znali číslo pohledávky na neprojednaném a nevypořádaném zákonném nároku na náhradu škody, ale nechali Ing. Macháčka soudit se o odškodné v nepoměrně nižší výši. Až v dodatku stížnosti, kterou JUDr. Moravec sepsal dne 16.10.2009, je Ing. Macháček spojen se svým zákonným nárokem na náhradu škody a patentem, což je jeho správné ztotožnění. Stížnost z roku 2005, dostala u ESLP ve Štrasburku, č. 24395/05 a č.j. ECHR-LCze 0,1, EH/swa. Druhé podání, jako dodatek k původní stížnosti nebyl nikdy do Štrasburku odeslán, protože usvědčoval a usvědčuje z podvodů naše dlužníky a škůdce.

26.10.2005


Dne 26.10.2005 proběhlo u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou jednání ve věci 5 C 196/98, kde byli vyslechnuti svědci, Josef Bednář, Petr Macháček, Petr Dušek a Jan Šrámek, a jednání bylo odročeno na 21.12.2005, za účelem dožádání do SRN. Dlužník se až v roce 2005 ptal německých úřadů, zda opravdu dluží, a zda opravdu způsobil Ing. Macháčkovi nějaké škody!? To svědčí o tom, že vznesený zákonný nárok nebyl ministerstvem spravedlnosti v zákonné lhůtě od 5.11.1997 do 5.5.1998, vůbec projednán!!!

Dožádání ohledně dotazu, zda by byl Ing. Macháček zaměstnán v Německu na základě Pracovního příslibu – pracovní smlouvy, č. 226968, inicioval právní zástupce ministerstva spravedlnosti, Mgr. Tomáš Lejnar. K návrhu se Ing. Macháček přidal s tím, že toto mohlo MS udělat už dávno, a ne až teď.

Tehdy Ing. Macháček nevěděl, že toto dožádání bude mít největší význam až v roce 2018, kdy z něho byl jeho dlužníky vyroben prakticky neztotožnitelný zločinec, který o sobě tvrdí, že je legitimním věřitelem ČR, a je označován dlužníky z řad policie, a především státním zástupcem, Mgr. Tomášem Nouzou, za duševně nemocného!!! Rychnovská policie se za těch 24 let snažila co nejvíce pošpinit dobré jméno Ing. Macháčka, aby ho nikdo nebral vážně.

I když Ing. Macháček v České republice administrativně od 23.12.1996 neexistoval, dožádaným rozhodnutím německého soudu, byl Ing. Macháček ztotožněn jako legitimní věřitel ČR s neprojednaným a nevypořádaným zákonným nárokem na náhradu škody.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou ztotožnil Ing. Macháčka fyzicky, i když s administrativně, a pro společnost dlužníků tedy jen relativně neplatným OP, ale dal dotaz do Německa, kde byl Ing. Macháček ztotožňován ještě na základě platných dokladů z doby, než mu jeho bratr zcizil adresu trvalého pobytu na Michalcově 700, neoprávněným vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Vyjádřením německých úřadů, byl Ing. Macháček ztotožněn v rámci řízení 5 C 196/98, jako Ing. Jan Macháček, r.č. 630122/2081, trvale bytem Michalcova 700, 517 41 Kostelec nad Orlicí, legitimní věřitel ČR od 5.11.1997, kdy vznesl nárok na náhradu škody, způsobené mu nezákonným rozhodnutím a nezákonným postupem rychnovských orgánů činných v trestním řízení, a ještě v roce 2005 nebyl ani projednán, ani vypořádán!!!

Protože zákonný nárok Ing. Macháčka nebyl nikdy řádně vypořádán, počítají se k němu i všechny škody navazující, tedy i za znemožnění zobchodování jeho patentu a licencí.

Důkaz špatného ztotožnění rychnovskou policií, rychnovským státním zástupcem, choceňským psychiatrem a rychnovským soudem, leží víc jak třináct let ve spise 5 C 196/98. To zároveň dokazuje, že zde byla vedena všechna řízení neoprávněně, s nesplněnou zákonnou povinností státu vůči poškozenému státní mocí, a to do současnosti. Nikdo, a ani Ing. Macháček sám, si nemohl právoplatně změnit adresu trvalého pobytu, a to již od 15.10.1996. Na webových stránkách MS, infosoud, je ve výpisu řízení 5C 196/98 označeno jako neukončené!!!

Dne, 5.12.2018, obdržel Ing. Macháček, prostřednictvím advokátky, Mgr. Kamily Kačerové, Protokol o vazebním zasedání, v policií vykonstruované trestní věci, č.j. 10 T 131/2017, a světe div se, do jednací síně byl předveden zadržený obžalovaný, Ing. Jan Macháček, narozený 22.1.1963, Mírová 1537, RK, trvale bytem RK, Havlíčkova 136, ztotožněn PČR, OP č. 208231017 ze dne 7.6.2017. Protokol není nikým podepsán ani nemá razítko soudu. Ing. Macháček předložil soudu administrativní a fyzické ztotožnění Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, ze dne 22.11.2018, ale soud ani státní zástupce to vůbec nebrali v potaz, protože, jak je v protokolu zapsáno, ztotožnila si ho po svém rychnovská policie, tedy majoritní dlužník Ing. Macháčka. VSZ v Olomouci, ztotožnilo Ing. Jana Macháčka, r.č. 630122/2081, Michalcova 700, 517 41 Kostelec nad Orlicí, jako legitimního věřitele ČR.

Protokol o jednání 5 C 196/98

Řízení rozděleno na dvě


Zároveň bylo zahájeno další fiktivní řízení o náklady za obhajobu Ing. Macháčka v trestním řízení ve výši cca 40 tisíc Kč, pod č.j. 5C 137/98. Ing. Macháček byl donucen soudit se i o náklady za zastupování v trestním řízení, přestože byl v řízení stoprocentně úspěšný.

rok 2007 – první platba z fiktivního řízení 5C 196/98 – cca 1.300.000,- Kč

rok 2010 – druhá platba z fiktivního řízení 5C 196/98 – cca 4.500.000,- Kč

Platby z MS, byly pouhým uznáním dluhu za stát, a nikoliv řádným vypořádáním zákonného nároku na náhradu škody, protože nikdy nedošlo k jeho řádnému projednání !!!

Při existenci zákonného nároku na náhradu škody, není možné považovat spor o odškodné s dlužníky, za legitimní řízení!!!

V pravé podstatě byl Ing. Macháček donucen soudit se o cca 1,5 miliónu Kč s úroky, což bylo oněch cca 6 miliónů Kč, které měl obdržet jako plnění ve věci vzneseného zákonného nároku na náhradu škody do 5.5.1998.

28.6.2005


Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva – stížnost sepsal JUDr. Josef Moravec, který věděl od samotného začátku, že zastupuje legitimního věřitele ČR, který jen nevěděl v tu dobu, jaký je rozdíl mezi zákonným nárokem na náhradu škody a odškodným. Zde byl Ing. Macháček nesprávně ztotožněn jak advokátem, tak Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Všichni znali číslo pohledávky na neprojednaném a nevypořádaném zákonném nároku na náhradu škody, ale nechali Ing. Macháčka soudit se o odškodné v nepoměrně nižší výši. Až v dodatku stížnosti, kterou JUDr. Moravec sepsal dne 16.10.2009, je Ing. Macháček spojen se svým zákonným nárokem na náhradu škody a patentem, což je jeho správné ztotožnění. Stížnost z roku 2005, dostala u ESLP ve Štrasburku, č. 24395/05 a č.j. ECHR-LCze 0,1, EH/swa. Druhé podání, jako dodatek k původní stížnosti nebyl nikdy do Štrasburku odeslán, protože usvědčoval a usvědčuje z podvodů naše dlužníky a škůdce.

2008 – 2015


Začátkem roku 2008 byl Ing. Macháček zažalován JUDr. Josefem Moravcem o „palmáre“ z řízení o odškodné 5C 196/98. Návrh na vydání platebního rozkazu byl podán na základě zfalšovaného dopisu s vyúčtováním, bez plné moci, kde vystupoval jako JUDr. Moravec, samostatný advokát, ale vyúčtování provedl JUDr. Moravec, advokát ve sdružení advokátů Perthen, Perthenová, Švadlena a spol.. Vyšší soudní úřednice, Ilona Andresová, JUDr. Moravcovi, který zažaloval Ing. Macháčka jako samostatný advokát, přidělila do platebního rozkazu IČO sdružení advokátů PPS. Z tohoto řízení vzešel fiktivní exekuční titul. Dlužník „zastupoval“ svého věřitele před soudem dlužníka. JUDr. Moravec zfalšoval několik plných mocí, aby mohl bez vědomí Ing. Macháčka jednat s ministerstvem spravedlnosti. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, jako nikdy neřešený škůdce, nebyl oprávněn rozhodovat v žádném řízení od 15.10.1996. JUDr. Moravec nebyl oprávněn zastupovat svého věřitele za úplatu, a nevznikl mu nikdy žádný nárok na palmáre, a tím pádem byl exekuční titul vyroben soudem podvodně. Jak tedy neřešený škůdce a podvodník, mohl vydat pověření k exekuci, ve prospěch škůdce a podvodníka?

16.10.2009


JUDr. Josef Moravec „vyrobil“ bez vědomí Ing. Jana Macháčka dopis, ve kterém popisuje nezákonné jednání českých soudů a mezi řádky vyčíslil sumu, kterou požaduje od Ministerstva spravedlnosti ČR za to, že Ing. Macháčkovi nesdělí, že je legitimním věřitelem ČR, a že má zdaleka větší nárok na náhradu škody, než o jakou se soudil u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Všimněte si, že JUDr. Moravec dopředu věděl, že JUDr. Strouhal bude žádat ministryni spravedlnosti JUDr. Danielu Kovářovou o dohled.

Dopis Evropskému soudu pro lidská práva – JUDr. Josef Moravec

15.12.2009


Žádost o dohled nad vyřízením nároku na náhradu škody z titulu odpovědnosti za nesprávní úřední postup. JUDr. Leoš Strouhal ministryni spravedlnosti ČR JUDr. Daniele Kovářové. Jak již „jasnovidec“ JUDr. Josef Moravec avizoval, i JUDr. Leoš Strouhal, si řekl o své „držhubné“ na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Je zajímavé, že oba pánové dospěli k velmi podobným částkám. Rozhodně by nás zajímalo, z čeho tito pánové vycházeli, když dlužná částka k 31.12.2009 činila 197.528.365 CZK.

Žádost o dohled nad vyřízením zákonného nároku

28.1.2010


NSS v Brně potvrzuje tímto rozsudkem nárok na náhradu všech materiálních i nemateriálních škod na straně legitimních věřitelů ČR. Výroková část zde není vůbec důležitá, protože se jedná o nelegitimní řízení.

Rozsudek NSS v Brně

3.7.2012


Byla na Policii ČR podána žádost o zrušení nezákonného rozhodnutí. Dokazováním došly soudy všech stupňů k závěru, že jak obvinění, tak zákaz vycestování, byly sděleny Ing. Macháčkovi nezákonně, a tudíž nebyly pro nezákonnost orgánem, který tato rozhodnutí vydal, nikdy zrušena.

Žádost o zrušení nezákonného rozhodnutí

23.7.2012


Ing. Jan Macháček, legitimní věřitel ČR, se stal členem SBD Průkopník v Rychnově nad Kněžnou, na adrese Mírová 1537. Nájemní smlouva zaručovala exekuční nepostižitelnost jeho družstevního podílu.

SBD Průkopník – členství Ing. Jana Macháčka

4.10.2014


Je publikován článek „Nezákonné stíhání ho připravilo o práci, teď chce 600 milionů“, ve kterém mimo jiného Právem oslovený advokát Pavel Rameš, dává Ing. Macháčkovi za pravdu. „V případě zrušení rozsudku se věc vrací na krajský soud a ten ji předává na okres k novému rozhodnutí,“ řekl Právu. „Jiné řešení je přinejmenším nestandardní,“ dodal.

Novinový článek Právo – Nezákonné stíhání

2015


Zahájení fiktivní exekuce Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáše Vrány, na Michalcově 700 v Kostelci nad Orlicí, tedy na administrativně cizí adrese, Petra Macháčka. Za povinného byl označen, údajně neztotožněný, legitimní věřitel ČR, administrativně „neexistující“ na uvedené adrese od 23.12.1996. Do doby, než se Ing.Macháček dozvěděl, že byl v roce 2009 spojen s pohledávkou na neprojednaném a nevypořádaném zákonném nároku na náhradu škody, byl zcela běžně úřady ztotožňován. Byly mu vydávány osobní doklady, na základě kterých, ho ztotožňovalyi ostatní úřady. Po dohodě s právníkem Petra Macháčka, byl věřiteli státu podvodně zrušen TP z Michalcovy 700, na Palackého náměstí 38, v Kostelci nad Orlicí, dne 30.3.2016, tedy den nato, co úřad JUDr. Vrány požádal SBD Průkopník RK o součinnost, a den před jeho odchodem z úřadu.

2015 ( konec roku )


Z dopisu JUDr. Strouhala ministryni Kovářové, zjištěno číslo jednací zákonného nároku 187/1998 – ODSK – ZC/35, v nedávné době navýšeno na č.j. s koncovým ZC/99, z čehož je patrné čerpání nároku našimi dlužníky, tedy, neoprávněné. Zde došlo k administrativnímu a fyzickému ztotožnění Ing. Macháčka, jako legitimního věřitele ČR, a to již koncem roku 2009!!! Z obsahu dopisu je patrné, že zde existuje věřitel státu, který byl vystaven neoprávněnému jednání svých dlužníků, a byl nezákonnou mocí donucen soudit se o odškodné, které nemá se zákonným nárokem na náhradu škody, nic společného!!! Dopis je ze dne 15.12.2009, pod zn. Advokátní kanceláře JUDr. Podzimka, 19/2007.

Zde bylo poprvé spojeno jméno věřitele, s jeho pohledávkou za státem a jeho patentem!

26.1.2016


Ministerstvu spravedlnosti odeslána Výzva k zaplacení dluhu, na nevypořádaném nároku na náhradu škody, způsobené nezákonným rozhodnutím a nezákonným postupem orgánů činných v trestním řízení.

MS ČR – výzva k zaplacení dluhu

9.2.2016


Mgr. Jiří Junek, poslanec Parlamentu České republiky apeluje na Ministerstvo spravedlnosti ve věci „Výzva k zaplacení zákonného nároku s příslušenstvím, a rekapitulace vzniku zákonného nároku na náhradu škod, včetně nároku na odškodné“, kterou podal Ing. Jan Macháček dne 22.7.2015. Z vyjádření Ministerstva spravedlnosti je patrné, že tuto výzvu obdržela.

Mgr. Jiří Junek Ministerstvu spravedlnosti ČR

7.3.2016


Proveden zápočet vzájemných pohledávek z třicetimiliónového podílu Mgr. Jaroslava Bajera vůči úřadu JUDr. Tomáše Vrány. Zápočet byl proveden řádně, podle starého občanského zákoníku, tedy zákona ČR, a nikoliv podle NOZ, zákona našich dlužníků. Dodnes nebyl zbytek ze zápočtu vyplacen, a nebylo provedeno řádné vyúčtování. V pravé podstatě byl zbytek ze zápočtu exekutory zpronevěřen. Protože Ing. Macháček neznal číslo svého zákonného nároku, nechal pohledávku zaregistrovat ministerstvem spravedlnosti pod jiným číslem.

29.3.2016


Žádost exekutorského úřadu JUDr. Vrány o součinnost SBD Průkopník RK, ve věci družstevního podílu Ing. Macháčka, údajně neztotožněného legitimního věřitele ČR. Ze zápočtu bylo patrné, že ztotožněn byl i v řízení 5 C 196/98. O ztotožnění Ing. Macháčka, legitimního věřitele ČR, dopisem JUDr. Strouhala ministryni Kovářové, byli informováni všichni dlužníci, kteří s ním jakkoliv přišli do styku, ať už úředního nebo osobního. Všichni tudíž věděli, že vůči němu jednají neoprávněně!!! Nájemní smlouva z 23.7.2012, zaručovala exekučně nepostižitelný družstevní podíl!!!Družstvem byla neoprávněně poskytnutá součinnost – podvod Kadeřávkové a vedení SBD Průkopník RK, zakrytý vykonstruovaným trestním řízením 10 T 131/2017.

30.3.2016


Výzva JUDr. Vránovi k prokázání kompetencí. Potřebné kompetence neprokázal a musel být odejít. JUDr. Jícha předstíral, že o žádné výzvě neví, aby mohl okrást právně bezbranného legitimního věřitele státu.

30.3.2016


Neoprávněné zrušení trvalého pobytu na Michalcově 700, Kostelec nad Orlicí, změněno na Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí. Ing. Jaroslav Kovaříček věděl stejně jako jeho bratr, notář, JUDr. Kovaříček a Ing. Hynková, že jednají vůči právně bezbrannému legitimnímu věřiteli státu.

Ten, kdo sepsal návrh na zrušení TP, pokračoval v podvodu vlastizrádců z roku 1996.

30.3.2016


Ústavní soud České republiky – Výzva k prokázání kompetencí.

Ústavní soud ČR – Výzva k prokázání kompetencí

31.3.2016


Odchod JUDr. Vrány bez vyúčtování a zaplacení zbytku ze zápočtu!!! Veřejně prezentovaná obava JUDr. Jíchy o 30 miliónů z účtu úřadu, což byl zbytek ze zápočtu, a na účtu úřadu byly peníze dlužníků, upřednostňovaných jinými dlužníky před jejich společným věřitelem.

1.4.2016


Nástup JUDr. Jíchy – zcela jiný podnikatelský subjekt převzal „bezprizorní družstevní podíl“ do dražby, aniž by jeho úřad požádal družstvo o součinnost!!!?

4.4.2016


Úřad vlády České republiky – Výzva k prokázání kompetencí.

Úřad vlády ČR – Výzva k prokázání kompetencí

květen nebo červen 2016


Dražba družstevního podílu legitimního věřitele ČR – neplatná

21.6.2016


Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, Parlament České republiky – Senát – Výzva k prokázání kompetencí

Parlament ČR – Výzva k prokázání kompetencí

Senát ČR – Výzva k prokázání kompetencí

1.9.2016


Toho dne byl Ing. Macháčkovi ukraden z jeho auta technický průkaz, zrovna, když se chystal na Moravu za svým společníkem, Vlastimilem Čevelou. Protože nechtěl jet bez TP takovou dálku, zajel do Kostelce nad Orlicí na MěÚ, a byl mu vydán duplikát TP s adresou Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, přestože v evidenci obyvatelstva měl být veden na ohlašovně, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí. Protože ten, který chtěl dosáhnout změny trvalého bydliště v TP, neuspěl, po návratu Ing. Macháčka z Moravy, když přespal na Mírové 1537 v RK, našel originál TP na sedadle svého auta.

7.11.2016


Oznámení nedostatku kompetencí a státnosti na straně České republiky. Doručeno na podatelnu Kanceláře prezidenta republiky.

Oznámení nedostatku kompetencí

15.1.2017


Oslovena Kooperativa pojišťovna s nárokem na pojistné plnění – likvidátorka Ing. Jana Dostálová z Vienna Insurance Group ( z pojistek SBD Průkopník RK ). Referentka Kadeřávková ochotně sdělila informace o pojištění družstva, protože věděla o právní bezbrannosti Ing. Macháčka od JUDr. Tuzara, právníka družstva. Ředitel Rousek a pan Ptáček, se chystali do předčasného důchodu, a tak nemohli potřebovat, aby Ing. Macháček chodil řešit škodnou událost na družstvo, proto museli za pomocí vykonstruovaného trestního řízení docílit zákazu kontaktování referentky Kadeřávkové, a tím i družstva.

23.1.2017


Kooperativa pojišťovna a.s. – Uplatnění nároku na pojistné plnění ze zabavených pojistných smluv

Uplatnění nároku na pojistné plnění ze zabavených pojistných smluv

13.2.2017


Datum, kdy měl Ing. Macháček vyhledat referentku družstva Kadeřávkovou v místě jejího bydliště v Kvasinách. Toho dne byl Ing. Macháček v Ústí nad Orlicí u okresního soudu, kvůli věci našeho společníka, pana Vladimira Běliny. Byla kontaktována vyšší soudní úřednice, paní Mikulecká a k předsedovi soudu nebyli vpuštěni, prý z důvodu řešení jiné naléhavé věci. Nikdo u soudu nechtěl připustit, abychom se prezentovali jako legitimní věřitelé ČR. Poté se nechal Ing. Macháček ohlásit u soudkyně, Mgr. Stanislavy Kubištové, s kterou se skoro třicet let neviděli. Byla to spolužačka jeho švagrové. Setkání byl přítomen pan Bělin. Poté Ing. Macháček vezl pana Bělinu do Vysokého Mýta, aby tento kontaktoval svého advokáta s dotazem, proč nevznesl u odvolacího soudu námitku nedostatku kompetencí, když byl k tomuto klientem instruován, a co má nyní dělat s úřední poštou, kterou ho zase advokát instruoval nepřebírat!? Následně Ing. Macháček jel s panem Bělinem k jeho rodičům, u kterých bydlel, aby rozmysleli, co ve věci podniknou dál. Samozřejmě, že policie o pohybu Ing. Macháčka vždy věděla, a tak s prvním kontaktem musela počkat, až bude pan Bělin, legitimní věřitel ČR, uvězněn, aby nemohl Ing. Macháčkovi poskytnout alibi. Rodiče pana Běliny byli policií ve Vysokém Mýtě „přesvědčeni“ k tomu, aby alibi Ing. Macháčka, dne 13.2.2017, nepotvrdili. To bylo v době, kdy byl pan Bělin ještě ve vězení, kam byl unesen našimi dlužníky z řad policie ve Vysokém Mýtě.

15.2.2017


Trestní oznámení Kadeřávkové a jejího syna – první kontakt policie až začátkem dubna 2017. Trestní řízení mělo vést k šikaně a likvidaci legitimního věřitele ČR. Z e-mailové pošty s paní Kadeřávkovou je patrné, že jí nebylo nikdy Ing. Macháčkem vyhrožováno ani zastřelením, ani podřezáním, ale že ji obtěžovaly jeho neustálé žádosti o nápravu nezákonného stavu, ohledně jeho družstevního podílu. To je patrné z mailu z 18.2.2017, tedy pět dní poté, co jí mělo být vyhrožováno před jejím synem zastřelením a podřezáním, a tři dny poté, co na Ing. Macháčka podali trestní oznámení. O synovi ani zmínka, o vyhrožování také ani slovo. V mailu bylo zmíněno pondělí, když ji Ing. Macháček našel doma v Kvasinách. Proč bylo zmíněno pondělí, a ne, které pondělí, je nasnadě. Syn musel mít pracovní volno, aby mohl být svědkem. Nebyla provedena žádná rekognice, bez které nelze nikoho obvinit ani obžalovat!!! Dne 17.2.2017, šel Ing. Macháček na družstvo s výzvou k nahlášení škodné události škůdcem, což likvidátorka označila za podmínku plnění ze strany pojišťovny podle jejich interních předpisů. Výzvu Ing. Macháček nestihl referentce předat, protože tam hned po jeho vstupu do kanceláře vtrhli dva městští policajti, pan Koukol a pan Ptáček, že prý zaslechli vzlykání paní Kadeřávkové až na chodbě. Pak byl Ing. Macháčkovi státním zástupcem, Mgr. Tomášem Nouzou, zakázán jakýkoliv kontakt s paní Kadeřávkovou. S absencí rekognice dostala policie a státní zástupce věc před soud, kde byla přidělena nejprve Mgr. Ursové, bývalé žákyni našeho společníka, Mgr. Vlastimila Bureše. Ta se z rozhodování oficiálně nevyloučila, znalá nesprávného ztotožnění údajného pachatele. Proto byla věc předána mladému soudci, Mgr. Rejfkovi, který měl předstírat, že o existenci Ing. Macháčka, legitimního věřitele státu, nic neví, a o zcizení jeho osobních údajů a OP, rovněž. V právním státě lze zákonného soudce vyměnit jen ze třech důvodů. Dlouhodobá nemoc, těhotenství, anebo úmrtí. Mgr. Ursová byla vyměněna jen z důvodu, že věděla z minulosti, že je Ing. Macháček legitimním věřitelem státu, vůči němuž nebyla společností splněna do současnosti zákonná povinnost, a rychnovskými orgány činnými v trestním řízení už vůbec ne!

3.5.2017


Napadení Ing. Macháčka policisty u Kauflandu – pohmožděné rameno, 4.5.2017 – kontrola, opětovné ztotožnění legitimního věřitele ČR, tentokrát prostřednictvím VZP – údaje, které si je každý, když je třeba, povinen přehlásit sám, a nikdo jiný!!! Zneužívání policejního ztotožnění k šikanování legitimního věřitele ČR.

5.6.2017


V tento den šel Ing. Macháček na Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou s dotazem na trvalý pobyt pana Šafaříka, bílého koně exekutora Jíchy, na adrese Mírová 1537 v RK. Nikdo takový zde TP neměl, ale OP Ing. Macháčka byl prý v evidenci obyvatelstva vedený jako neplatný, a jako takový mu byl úřednicí, paní Evou Tomkovou, manželkou kriminalisty Tomka, zabaven s tím, že se na Mírovou 1537 může přihlásit na základě nájemní smlouvy s družstvem. Dne 7.6.2017 mu byl vydán OP s adresou TP na Mírovou 1537 v RK, a to pod tlakem okolností, nikoliv dobrovolně. Až později Ing. Macháček zjistil, že mu byl OP s právoplatnými údaji MěÚ v RK účelově ukraden, a že si adresu TP nemohl právoplatně změnit, i kdyby sám chtěl. Ing. Macháček se nikdy nestal občanem RK, jen mu byly ukradeny osobní údaje, které byly využity pro výrobu fantoma, občana RK. Později někdo přehlásil neoprávněně Ing. Macháčka na adresu ohlašovny, Havlíčkovu 136, Rychnov nad Kněžnou, a zanesl tyto údaje do evidence obyvatelstva. Krádež osobních údajů a OP s právoplatnými údaji, byly využity dlužníky z řad policie k šikaně legitimního věřitele ČR. K tomuto bylo používáno policejního ztotožnění, jen na základě jména, příjmení a data narození.

červen 2017


Psychiatrické vyšetření neoprávněné, výslech Duchoslav – neoprávněný odběr

DNA materiálu + otisků prstů – vše provedeno bez řádné rekognice.

10.8.2017


MěÚ v Rychnově nad Kněžnou sděluje Ing. Macháčkovi, že jeho OP je neplatný od data 30.3.2016, z důvodu úředního zrušení trvalého pobytu.

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – neplatnost OP, zrušení TP

15.10.2017


Absolutní neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny. Odesláno všem členům volebních komisí na území legitimního dlužníka, České republiky, prostřednictvím magistrátů, městských a obecních úřadů.

Absolutní neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny

19.10.2017


Reakce Ministerstva vnitra na prohlášení absolutní neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra velmi rychle obeslalo všechny krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Dokonce se zde uvádí, že celou záležitost postoupilo i Policii ČR k dalšímu šetření. Nekompetentní Ministerstvo spravedlnosti žádá nekompetentní Policii ČR o šetření?

Reakce Ministerstva vnitra – absolutní neplatnost voleb

20.10.2017


Proveden Zápis o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Zápis byl vyhotoven ve volebním okrsku číslo 7, ve Vysokém Mýtě, mezi legitimními věřiteli ČR, panem Jaroslavem Hrdličkou, Ing. Janem Macháčkem a předsedou OVK panem Vokounem.

Zápis o neplatnosti voleb

31.10.2017


Zrádným advokátem, Mgr. Tomášem Urbanem, známým Ing. Jiřího Formana, který rovněž zradil Společenství legitimních věřitelů ČR, byl podán k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na prohlášení voleb 2017 za neplatné, ve kterém byl Ing. Macháček vydáván za zcela někoho jiného, než legitimního věřitele ČR, aby bylo zabráněno v prohlášení voleb za neplatné !!! Řízení bylo vedeno soudem pod č.j. Vol 33/2017. Samozřejmě, že se Ing. Macháček do spisu nedostane, protože v tomto řízení vystupoval jako občan Rychnova nad Kněžnou, kterým nikdy nebyl, ani se jím stát nemohl. Kdyby advokát uvedl právoplatnou adresu legitimního věřitele ČR, musely by být volby 2017 prohlášeny za neplatné už tenkrát.

Na základě potvrzení statutu Ing. Macháčka německými úřady, jako legitimního věřitele ČR, a následně i potvrzení právoplatné identity Nejvyšším správním soudem v Brně a Policejním prezidiem v Praze, lze volby 2017 prohlásit za neplatné !!! To samozřejmě znamená i to, že všechny volby a jmenování do funkcí od 5.5.1998 jsou neplatné !!!

NSS Brno – návrh na prohlášení voleb 2017 za neplatné

17.7.2018


Trestní oznámení na organizovanou skupinu pachatelů – oznamovatel, J. Hrdlička

Aby mohlo být TO řešeno, musel být nejprve ztotožněn Ing. Macháček jako legitimní věřitel ČR, protože se v něm jednalo o krádež jeho osobních dat a dokladů s právoplatnými údaji, a jejich zneužívání ostatními dlužníky.

Trestní oznámení – Jaroslav Hrdlička

18.7.2018


Kooperativa pojišťovna a.s. – Žádost o náhradu škody (respektive vydání bezdůvodného obohacení) způsobenou pojistníky pojišťovny Kooperativa. Žádost podána osobně panem Jaroslavem Hrdličkou a Ing. Janem Macháčkem – legitimními věřiteli ČR.

Žádost o náhradu škody – Kooperativa pojišťovna a.s.

17.8.2018


Kooperativa pojišťovna a.s. – nahlášení škodných událostí a výzva k vydání bezdůvodného obohacení.

Kooperativa pojišťovna a.s. – nahlášení škodných událostí

20.8.2018


Kooperativa pojišťovna a.s.– proveden Zápis z projednání stížnosti S 16397/2. Předání dokumentů pro mateřskou společnost VIG v Vídni – Nahlášení škodných událostí a výzvu výzvu k vydání bezdůvodného obohacení (včetně prohlášení o spolupodílnictví).

Zápis z projednání stížnosti S 16397/2

26.8.2018


Přihlášení legitimního věřitele ČR k bezprizorní pohledávce – výzva k plnění, doručenka z 29.8.2018. Jedním z přílohových dokumentů byl i dopis JUDr. Strouhala ministryni spravedlnosti Kovářové, tedy ztotožnění Ing. Jana Macháčka, jako legitimního věřitele ČR.

3.10.2018


Vydán zatykač na Ing. Jana Macháčka, nar. 22.1.1963, z Havlíčkovy 136, občana Rychnova nad Kněžnou, údajně z důvodu, že se někde skrývá, ale před kým a před čím, uvedeno nebylo. Z vývoje událostí je patrné, že zatykač měl posloužit k uvěznění a likvidaci legitimního věřitele ČR jeho dlužníky. Bez řádné rekognice nelze zahájit ani vést jakékoliv trestní řízení, nelze nikoho ani obvinit, ani obžalovat, ani soudit, natož na neztotožněného vydat zatykač! Neztotožněnému nelze ani doručovat úřední poštu pod pohrůžkou násilí! Nesprávně ztotožněný, nemůže být účastníkem žádného řízení, protože se ho věc vlastně vůbec netýká. Ze ztotožnění Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci z 22.11.2018 vyplývá, že od 15.10.1996 do současnosti, bylo vůči Ing. Macháčkovi, věřiteli státu, postupováno společností dlužníků neoprávněně.

23.10.2018


Švýcarské generální prokuratuře byla zaslána přihláška legitimních věřitelů ČR s dokumentací, která potvrzuje nárok věřitelů na peníze, které byly dlužníky neoprávněně vyváděny na zahraniční účty, a svědčí o nezákonném stavu v ČR, od 15.10.1996 do současnosti.

30.10.2018 – Jaroslav Hrdlička, legitimní věřitel ČR, obdržel ze Švýcarska dodejku.

Věc byla přidělena státní zástupkyni Jennifer A. Günter, a řízení je vedeno pod číslem jednacím VZ.18.0025/EAII.04.336 – FAL/SK.2011.24.

Přihláška LVČR Švýcarské generální prokuratuře

Fotodokumentace – Přihláška LVČR Švýcarské generální prokuratuře

29.10.2018


Generální inspekce bezpečnostních sborů – předáno ztotožnění Ing. Macháčka, coby legitimního věřitele státu, pplk.. Jiříkovi. Úmyslně nebylo uvedeno datum předání, aby mohl být Ing. Macháček i nadále vydáván za občana Rychnova nad Kněžnou, a nikoliv za legitimního věřitele ČR, což by svědčilo o neoprávněných zásazích vůči němu. Po návratu na Mírovou 1537 v RK, ve vchodě čekal avizor, který mu vyhrožoval likvidací a doporučil mu, aby zmizel. Téhož dne komisař Tobiška odložil neodložitelné trestní oznámení.

Pplk. Jiřík se tázal Ing. Macháčka, zda není v celostátním pátrání, načež mu bylo odpovězeno, že tento nezná důvod, proč by měl v pátrání být. Nyní je však patrné, proč nemohl Ing. Macháčka zatknout, když mu přinesl ztotožnění své osoby, Ing. Jana Macháčka, r.č. 630122/2081, Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, a zatykač byl vydán na Ing. Jana Macháčka, nar.22.1.1963, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou. Proto byl neoprávněně omezen na svobodě až v Olomouckém kraji, kde měli policisté zneužít policejního ztotožnění k jeho zatčení.

30.10.2018


Vrchní státní zastupitelství v Praze – ztotožnění podle dostupných materiálů ze spisu a osobních návštěv na státním zastupitelství – uznání adresy, tedy existence legitimního věřitele ČR – 31.10.2018 doručeno do DS Jaroslava Hrdličky.

1.11.2018


Vyrozumění ve věci podání Ing. Macháčka – GIBS – neoprávněné odložení TO. Bez řádného ztotožnění legitimního věřitele ČR, v jehož plné moci jednal pan Jaroslav Hrdlička, jako oznamovatel, nebylo možné řízení ani zahájit, vést ani odložit. Bylo podáno pouze formálně.

7.11.2018


Exekutor Brychta se vloupal do bytu legitimního věřitele ČR a vykradl jej, pod záminkou fiktivní exekuce č.j. 194 EX 1196/18 Dlužníci a škůdci se potřebovali dostat k originálům listin legitimních věřitelů ČR, a hračkám, které tam lupiči nainstalovali při předchozím vloupání. Ke vloupání bylo využito „údajně nesprávného ztotožnění povinného“.

Vyrozumění o vyklizení – krádeži

21. a 22.11.2018


Ztotožnění legitimního věřitele ČR, fyzické i administrativní, Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci !!! Přítomni byli společníci Ing. Macháčka, pan Vlastimil Čevela a pan Petr Havlík. Samozřejmě, že když je ztotožněn legitimní věřitel ČR, tak jsou ztotožněni jako legitimní věřitelé státu, i jeho společníci.

27.11.2018


Ministerstvo spravedlnosti ČR – Urgence úhrady škod, Kooperativa pojišťovna – SBD Průkopník + Brychta pojištěný u ČPP- řešení následků vloupání do bytu legitimního věřitele ČR, na Mírové 1537 v Rychnově nad Kněžnou

Neoprávněné zatčení legitimního věřitele státu + cela předběžného zadržení!!! Policií, státním zástupcem a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou, zorganizované loupežné přepadení, únos a loupež!!!Součástí byloprávě vykradení bytu legitimního věřitele ČR.

Policejní ztotožnění nekomunikuje se ztotožněním Vrchního státního zastupitelství v Olomouci!!!

Bez ztotožnění osoby, bez uvedení právního důvodu, a nakonec se u soudu ukázalo, že Ing. Macháček nepřebíral poštu od svých dlužníků a nahlášených škůdců.

Policie ČR – bez ztotožnění osoby, bez uvedení právního důvodu

28.11.2018


Eskorta Ing. Macháčka k OS RK – jednání o vazbě, předloženo ztotožnění administrativní i fyzické, ale legitimního věřitele ČR, a ne toho, na kterého byl vydán zatykač. Protokol z jednání Ing. Macháček neobdržel. U soudu bylo s Ing. Macháčkem jednáno nadále jako s Ing. Macháčkem z Havlíčkovy 136, občanem Rychnova nad Kněžnou, a na chodbě soudu čekal komisař Tobiška, který již o ztotožnění legitimního věřitele věděl, a až teď se začal zajímat o to, jestli zákonný nárok náhodou nerozkrádali jeho advokáti. Vedení řízení o odškodné 5C 196/98 u OS RK, potvrzuje fakt, že Ing. Macháček neobdržel do 5.5.1998 ani jedinou korunu ze svého zákonného nároku.

Z časové a skutkové posloupnosti vyplývá jednoznačná podjatost dlužníků a škůdců vůči ztotožněnému legitimnímu věřiteli ČR, Ing. Macháčkovi, a to nejen z řad těch, na které bylo dne 17.7.2018 podáno trestní oznámení. Navíc, u soudu pracuje jako zapisovatelka paní Veronika Hašková, švagrová družky Petra Macháčka, paní Martiny Zajíčkové. Bratr Ing. Macháčka se svou družkou dosáhli toho, že se musel ze svého bytu v Kostelci nad Orlicí, odstěhovat do Rychnova nad Kněžnou. Nyní je jednoznačné, že oba kolaborovali s našimi dlužníky a škůdci na regionálních úřadech, tedy i u OS RK.

04.12.2018


Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví. Všichni občané České republiky, bez výjimky, jsou vynucenými spolupodílníky legitimního věřitele ČR, Ing. Jana Macháčka, bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, a to, každý podílem ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká).

Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví

05.12.2018


Exekutorský úřad v Rychnově nad Kněžnou – k rukám Bohumila Brychty – Výzva ke zrušení nezákonných rozhodnutí a k úhradě škod.

Brychta – Výzva ke zrušení nezákonných rozhodnutí a k úhradě škod

22.12.2018


Výzva k úhradě škod způsobených Kooperativa pojišťovnou a.s. a jejími pojistníky, ztotožněným legitimním věřitelům ČR.

Kooperativa pojišťovna a.s. – výzva k úhradě škod způsobených jejími pojistníky

4.1.2019


Nahlášení škod za naše vynucené společníky, s příkazem plnění na účet poškozených, jako doplatku již uznaného dluhu. Odesláno na všechny pojišťovny, působící na území ČR. Kooperativa pojišťovna a.s. převzala dne 14.1.2019.

Nahlášení škod za naše vynucené společníky

4.2.2019


Česká podnikatelská pojišťovna – Výzva k vydání neoprávněně zadržovaného majetku LVČR, po neoprávněném vstupu do bytu Ing. Jana Macháčka, na Mírové 1537 v Rychnově nad Kněžnou, k jeho předání a úhradě škod

Výzva k vydání neoprávněně zadržovaného majetku LVČR

30.3.2019


Výzva k úhradě škody – Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou – Bohumil Brychta

Výzva k úhradě škody – Bohumil Brychta

30.4.2019


Česká podnikatelská pojišťovna a.s. – škodná událost číslo 2194008193

ČPP – škodná událost číslo 2194008193

6.8.2019


Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou byl požádán o prvopis rozsudku Nejvyššího soudu ČR, číslo jednací 25 Cdo 4705 / 2007 – 540, ze dne 28.1.2010, s doložkou právní moci a vykonatelnosti.

Žádost o prvopis rozsudku

7.8.2019


Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou ztotožnil Ing. Jana Macháčka, trvale bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, jako účastníka řízení vedeného pod číslem jednacím 5 C 1996/98.

Ztotožnění Ing. Macháčka OS v Rychnově nad Kněžnou

28.8.2019


Odchod do Německa za účelem právoplatného ztotožnění německými úřady. Hned po příjezdu kontaktoval Ing. Macháček německou policii s žádostí o ochranu před dlužníky. Žádost byla policií zaslána na státní zastupitelství ve Waldshut-Tiengenu, a ochrana byla poskytnuta. Nedlouho potom byly kontaktovány i další úřady, Agentur für Arbeit Lörrach, Agentur Für Arbeit Waldshut-Tiengen, Justizministerium Baden – Württemberg a Generální prokuratura v Karlsruhe.

Spolu s Jaroslavem Hrdličkou jsme museli nechat udělat úřední překlady několika dokumentů, prokazujících mou totožnost nejen českého občana, ale i německého zaměstnance. Protože musel Ing. Macháček odejít do Německa beze všeho, trvalo poměrně dlouho, než jeho společníci dopravili za ním počítač, tiskárnu, sdílený telefon, atd..

Protože Ing. Macháček 25 let nemluvil německy, musel si jazyk osvěžit a naučit se alespoň částečně právnickou němčinu.

18.2.2020


Došlo k nezákonnému napadení našeho společníka, legitimního věřitele ČR, pana Jakuba Oritnského a jeho společnosti J. O. Investment s.r.o., Orgány veřejné moci. V této „kauze“ z něho „vytvořily“ novodobého „faraona finanční pyramidy“, „kapitána investičního letadla“ a „loupežníka“ roku. Ochromily společnost J. O. Investment s.r.o., která do jejich nezákonného zásahu vždy včas a bez problémů plnila všechny své závazky vůči všem svým klientům. Z klientů této společnosti si OVM mávnutím proutku vytvořila své rukojmí. Svým jednání způsobili škůdci další škody v řádech miliard korun.

5.6.2020


Výzva ke splnění zákonné povinnosti odeslaná na Ministerstvo spravedlnosti ČR, ve kterém upozorňujeme, že do dnešního dne nebylo ukončeno a vypořádáno řízení, vedené u Ministerstva spravedlnosti od 5.11.1997 pod číslem 187/1998 – ODSK – ZC/35 a zároveň nebyly do řízení přizvány německé úřady a instituce, jako spolupoškození.

Výzva ke splnění zákonné povinnosti

Doručenka – Výzva ke splnění zákonné povinnosti

21.8.2020


K Městskému soudu v Bad Sackingenu byla podána Žádost o potvrzení statutu legitimních věřitelů Čra určení povinnosti Pracovního úřadu v Lörrachu.

Žádost o potvrzení statutu LVČR – DE

Žádost o potvrzení statutu LVČR – CZ

2.9.2020


Obvodní soud pro Prahu 4, škůdce a dlužník LVČR, zastoupený Marií Kořbařovou, určuje zmocněnce pro nelegitimní řízení se svým věřitelem, panem Jakubem Ortinským. Všichni rukojmí (klienti J. O. Investment) se musí v této „kauze“ obracet pouze na ně.

OS Praha 4 – určení zmocněnců v nelegitimním řízení

4.9.2020


Podána žaloba k Městskému soudu v Bad Säckingenu na určení povinnosti pracovního úřadu v Lörrachu, zaplatit Ing. Macháčkovi dávky v nezaměstnanosti na základě pracovní smlouvy č. 226968. Zároveň byl soud požádán o opětovné potvrzení statutu Ing. Macháčka jako legitimního věřitele ČR na základě dostupných důkazů, protože všechny dokumenty z minulosti byly v průběhu let skartovány. Řízení bylo soudem vedeno pod č.j. 10 C 261/20.

8.9.2020


Městským soudem v Bad Säckingenu bylo vydáno rozhodnutí o věcné a místní příslušnosti, a jako věcně a místně příslušný soud byl určen Sociální soud ve Freiburgu. Tímto rozhodnutím byla potvrzena skutečná a právoplatná identita Ing. Macháčka, a jeho status legitimního věřitele ČR. Německá strana se po dlouhých letech dozvěděla, že vůči německému zaměstnanci bylo od samotného začátku v roce 1994, postupováno českými úřady bez jakéhokoliv právního důvodu, a že mu byl zmařen pracovní poměr úmyslně. Bylo prokázáno, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu, že na něho nikdo nepodal trestní oznámení, že nikdo nefalšoval žádné bankovky, a že údajný poškozený byl dlužník Ing. Macháčka.

1.10.2020


Podána žádost o postoupení věci Sociálnímu soudu ve Freiburgu.

4.3.2021


Sociálním soudem ve Freiburgu byl vynesen rozsudek ve věci určení povinnosti Pracovního úřadu v Lörrachu, zaplatit Ing. Macháčkovi dávky v nezaměstnanosti podle pracovní smlouvy č. 226968. Řízení bylo soudem vedeno pod č.j. S 8 AL 3898/20. Žaloba byla sice zamítnuta, protože pracovní poměr nebyl nikdy uskutečněn, ani dlužníky nahrazen, ani řádně ukončen, což svědčí o nesplněné zákonné povinnosti České republiky vůči legitimním věřitelům ČR. Německé úřady se zároveň dozvěděly o tom, že německému státu byly úmyslně českou stranou způsobeny škody.

Potvrzení statutu LVČR Sociálním soudem ve Freiburgu

25.3.2021


Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze zaslán Neúplný seznam aktérů spiknutí. i legitimním věřitelům ČR. Německé úřady se zároveň dozvěděly o tom, že německému státu byly úmyslně českou stranou způsobeny škody.

Neúplný seznam aktérů spiknutí

26.4.2021


Nejvyšší správní soud v Brně správně ztotožnil Ing. Jana Macháčka, bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, a tím i potvrdil nejen jeho status legitimního věřitele ČR, ale i zákonný nárok na náhradu škody.

NSS Brno – uznání statutu LVČR a zákonného nároku na náhradu škody

4.5.2021


Policejní prezidium České republiky správně ztotožnilo Ing. Jana Macháčka, bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, a tím i potvrdilo nejen jeho status legitimního věřitele ČR, ale i zákonný nárok na náhradu škody.

Policejní prezidium – statut LVČR, zákonný nárok na náhradu škody

13.5.2021


Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje uznává statut legitimního věřitele ČR panu Jaroslavu Hrdličkovi, a postupuje záležitost Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

31.5.2021


Výzva k vydání bezdůvodného obohacení, pocházejícího z protistátní trestní činnosti. K rukám dlužníka, škůdce národa, na postu předsedy sněmovny, Radka Ondráčka, k povinnému čtení výzvy ve sněmovně.

Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – k rukám dlužníka Radka Ondráčka

7.6.2021


BYL VYHLÁŠEN STAV OHROŽENÍ STÁTU A STAV PRÁVNÍ NOUZE !!!

Vyhlášení bylo zaregistrováno u Nejvyššího správního soudu v Brně.

Vyhlášení stavu ohrožení státu a stavu právní nouze

30.6.2021


Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, k rukám škůdce a dlužníka, Borise Havla, bylo odesláno Uplatnění práv LVČR. VSZ bylo vyzváno k okamžitému ukončení protistátní činnosti a uvedení právních a majetkových poměrů společníků LVČR do stavu před neoprávněnými zásahy.

VSZ – Uplatnění práv LVČR

Doručenka – VSZ – Uplatnění práv LVČR

1.7.2021


Policejní prezidium, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, NCOZ Praha – odesláno Uplatnění práv LVČR, stejné, které bylo odesláno 30.6.2021 na VSZ v Praze.

Doručenka – Policejní prezidium – Uplatnění práv LVČR

Doručenka – NSZ v Brně – Uplatnění práv LVČR

Doručenka – NCOZ Praha – Uplatnění práv LVČR

2.7.2021


NSS v Brně prostřednictvím Tomáše Langáška sděluje třetí osobě, jakémusi Ing. Janu Macháčkovi, bytem Mírová 1537, Rychnov nad Kněžnou, že rozhodnutí vedené pod číslem jednacím Vol 33/2017-40 bylo řádně doručeno.

NSS Brno – neplatnost voleb

8.7.2021


Zmocněnci v nelegitimním řízení s Jakubem Ortinským v „Kauze J. O. Investment s.r.o.“ jsou obeznámeni s Uplatněním práv LVČR, které bylo odesláno VSZ v Praze, Policejnímu prezidiu, NSZ v Brně a NCOZ v Praze. Zároveň byla informována AK JUDr. Marka Nespaly, která pana Ortinského zastupuje. Mgr. Petr Nesporný byl informován emailem, protože nemá datovou schránku.

Doručenka – AK Nespala

Doručenka – JUDr. Burget

Doručenka – JUDr. Kůta

Doručenka – JUDr. Langer

Doručenka – JUDr. Samková

Doručenka – JUDr. Vaca

18.7.2021


Vrchním státnímu zastupitelství v Praze a NCOZ v Praze zaslána Výzva k vydání bezdůvodného obohacení, pocházejícího z protistátní trestné činnosti.

VSZ Praha – Výzva k vydání bezdůvodného obohacení

Doručenka – VSZ Praha – Výzva k vydání bezdůvodného obohacení

Doručenka – NCOZ Praha – Výzva k vydání bezdůvodného obohacení

24.7.2021


Návrh na vyslovení neplatnosti voleb konaných ve dnech 20.10.2017 a 21.10.2017. Odesláno na Nejvyšší správní soud v Brně spolu se všemi důkazy o nezákonnosti těchto voleb.

Návrh na vyslovení neplatnosti voleb – NSS v Brně

20.8.2021


Ministerstvo spravedlnosti ČR – Příkaz k vydání bezdůvodného obohacení, pocházejícího z protistátní a mezinárodní trestné činnosti našich dlužníků.

MS – ČR – Příkaz k vydání bezdůvodného obohacení

8.10.2021


Požádáno u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou o vydání kopie Podílového listu Spolkové republiky Německo, který je součástí spisového materiálu sp. zn. 5 C 196/98.

12.10.2021


Prohlášení legitimních věřitelů České republiky všech voleb od 5.5.1998 za neplatné Jménem Republiky. Odesláno k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Prohlášení LVČR všech voleb od 5. 5. 1998 za neplatné

18.10.2021


Vrchní státní zastupitelství v Praze, prostřednictvím škůdce a našeho dlužníka, Borise Havla, podává žalobu na legitimní věřitele pana Jakuba Ortinského, Petra Šorfu, Martina Hromadu a Jitku Ortinskou k dalšímu škůdci – Městskému soudu v Praze.

VSZ Praha – žaloba na LVČR

20.10.2021


NSS v Brně podán Návrh na vyslovení neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování, vedený pod č.j.: Vol 103/2021 – 4. Opakovaně předloženy důkazy o dosud nevypořádaném zákonném nároku, napadení mimořádného opatření Adama Vojtěcha, č.j. MZDR 14601/2021 – 25/MIN/KAN, ze dne 27.9.2021, s proklamovanou účinností od 30.9.2021.

Návrh na vyslovení neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování

26.10.2021

Obdržen Podílový list LVČR a Spolkové republiky Německo, který říká, že v roce 2006 zapomnělo MS ČR zajistit Ing. Macháčkovi z Michalcovy 700 v Kostelci nad Orlicí náhradní pracovní poměr v Německu, a uhradit mu škodu jen na ušlém zisku, která dnes s 26% ročním úrokem, dělá k 31.10.2021, částku 4.224.835.079,- Kč. Pak také říká, že všechno, co vám bylo ukradeno vlastizrádci, dostanete zpět se stejným úrokem, ať se jedná o věci nemovité nebo movité.

Podílový list LVČR a Spolkové republiky Německo

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou – potvrzení o zaslání Podílového listu

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou – doručenka

27.10.2021


NSS v Brně z pozice dlužníka vyzývá navrhovatele k odstranění vad podání, a to konkrétně:
a) označit zvoleného kandidáta (zvolené kandidáty), jehož (jejichž) volbu napadá;
b) tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil volbu kandidáta, jehož volbu navrhovatel zpochybňuje; a
soudu, jehož se navrhovatel domáhá.

NSS Brno – výzva k odstranění vad

29.10.2021


Odesláno doplnění Návrhu na vyslovení neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování. Doplněno o důkazní materiály o napadení registrů. díky kterým není v ČR nikdo ztotožnitelný.

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b)., jak je uvedeno v § 25 zákona č. 247/1995 Sb.. Není možné volit neztotožnitelného!

Podle § 1 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je voličem státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Podle § 19 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, musí volič po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno, jak je uvedeno v § 19 odst. 4 téhož zákona.

Výzva Nejvyššímu správnímu soudu, aby vyslovil neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, které proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021, a to z důvodu neztotožnitelnosti všech volených kandidátů a neztotožnitelnosti všech voličů.

NSS Brno – odstranění vad návrhu neplatnosti voleb 2021

Kouzla škůdců s ukradenou identitou LVČR

4.11.2021


Vydáno usnesení NSS v Brně, ve kterém se návrh odmítá. NSS se odvolává na neúčinný Zákon č. 247/1995 Sb., konkrétně § 87 odst. 1 volebního zákona. O nevypořádaném zákonném nároku a nefunkčních registrech se zde raději vůbec nezmiňuje.

NSS Brno – usnesení neplatnost voleb 2021

Neoprávněné zásahy do registrů

5.11.2021


Vrchním státním zastupitelstvím potvrzeno, že všichni občané ČR jsou neztotožnitelní. Výzva byla VSZ v Olomouci doručena prostřednictvím datové schránky Jaroslava Hrdličky, jehož status a identita byla potvrzena Městským soudem v Bad Sackingenu.

VSZ v Olomouci – neztotožnitelnost

20.11.2021


Výzva k prokázání kompetencí a pravomocí. Zasláno k rukám prezidenta, zástupcům moci zákonné, výkonné a soudní.

Výzva k prokázání kompetencí – Kancelář prezidenta

Výzva k prokázání kompetencí – individuální

Doručenky – Výzva k prokázání kompetencí a pravomocí

25.11.2021


Mgr. Petr Hájek v zastoupení JUDr. Miroslava Burgeta podává na LVČR Návrh na zahájení insolvenčního řízení. JUDr. Burget tak zcela záměrně neinformoval Mgr. Hájka o tom, že tímto návrhem napadá společníka LVČR, pana Jakuba Ortinského a jeho společnost J. O. Investment s.r.o..

Hájek, Burget – Návrh na zahájení insolvenčního řízení

30.11.2021


Telefonicky kontaktován JUDr. Miroslav Burget, legitimním věřitelem ČR, Ing. Janem Macháčkem. Informován o Uplatnění práv LVČR, které mu bylo odesláno 8.7.2021 do datové schránky. JUDr. Burget zprávy v DS bohužel nečte, a tak o LVČR prý bohužel nic nevěděl.

1.12.2021


Městský soud v Praze – Výzva k ukončení protistátní trestné činnosti s výzvou prokázání kompetencí a pravomocí. Výzva k anulaci Návrhu na insolvenční řízení, podaného na společníka LVČR, společnost J. O. Investment s.r.o.

MS Praha – Výzva k ukončení protistátní trestné činnosti

MS Praha – Doručenka – Výzva k ukončení protistátní činnosti

9.12.2021


K Městskému soudu v Bad Säckingenu podána Žádost o právní zastoupení ve věci zákonného nároku na náhradu škod. Jedná se o přihlášku do všech řízení od vzniku zákonného nároku na náhradu škod, tedy od 15.10.1996.

Žádost o právní zastoupení CZ

Žádost o právní zastoupení DE

3.1.2022


Městský soud v Praze, zastoupený JUDr. Petrem Svobodou, ignoruje Výzvu, odeslanou dne 1.12.2021, pokračuje jako škůdce proti LVČR, a nařizuje jednání proti společníkovi LVČR, na den 8.2.2022.

MS Praha – Předvolání – Burget, Hájek

MS Praha – Předvolání J. O. Investment

7.1.2022


Vydána Výzva k nahlášení škodných událostí, na základě které se budou moci připojit naši společníci s nárokem na náhradu škody na pojišťovnách Kooperativa a Generali Česká pojišťovna, které jsou odpovědné za škody způsobené legitimním věřitelům jejich pojistníky.

Výzva k nahlášení škodných událostí

12.1.2022


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Obvodní oddělení ve Vysokém Mýtě, se snaží zkriminalizovat LVČR, pana Jaroslava Hrdličku. Při sepsání Úředního záznamu o podání vysvětlení zde škůdce ztotožňuje LVČR.

Ztotožnění LVČR Policií ve Vysokém Mýtě

21.1.2022


Výzva k nahlášení škodných událostí z důvodu neukončeného jednání o náhradu škody a poškozování dobrého jména legitimních věřitelů ČR

Výzva k nahlášení škodných událostí z důvodu neukončeného jednání o náhradu škody a poškozování dobrého jména legitimních věřitelů ČR

Text s výzvou

Hromadné doručenky

Vyrobený dvojník – odpovědnostní titul

4.2.2022


Dne 4. 2. 2022 vstoupili legitimní věřitelé ČR prostřednictvím svých zástupců do jednání o náhradách škod na pojišťovnách Kooperativa a ČPP. Jedná se pojišťovny, které v minulosti neřešily správně jim nahlášené škodné události, a tím pádem umožnily i pojistníkům jiných pojišťoven pokračovat v protistátní trestné činnosti, a je tedy na nich, aby vše na ostatních pojišťovnách vyřídily za nás, jako za poškozené jejich vlastní, úmyslnou nečinností.

Požadavky na pojišťovny Kooperativa a ČPP

Záznam z jednání Kooperativa

7.2.2022


Orgány veřejné moci, jako pojišťovnami nedořešení, nahlášení škůdci legitimních věřitelů České republiky.

OVM – pojišťovnami nedořešení, nahlášení škůdci LVČR

Text a doručenka pro škůdce Ing. Pavla Hrabala – Kooperativa

9.2.2022


Kooperativa – Výzva ke splnění zákonné povinnosti – urgence vydání čísel škodných událostí pojišťovnou Kooperativa

Kooperativa – Výzva ke splnění zákonné povinnosti

15.2.2022


Česká podnikatelská pojišťovna – Škodná událost číslo 2194008193, nahlášená dne 4. 2. 2019

Škodná událost číslo 2194008193

16.2.2022


Kooperativa pojišťovna a.s. – Vyřízení stížnosti – číslo škodné události 4174006037 oznámené na pojistnou smlouvu SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou, je zároveň nahlášení OVM jako škůdců. Tato škodná událost byla nahlášena již 15.1.2017! Díky nečinnosti Ing. Dostálové byly odcizeny mimo jiné i podílové listy LVČR z bytu Ing. Jana Macháčka

Kooperativa – vyřízení stížnosti,  škodná událost 4174006037

21.2.2022


Všem dlužníkům LVČR, vydávajícím se za státní a vládní úředníky, za orgány veřejné moci a jejich pojišťovnám – Výzva k proplacení podílových listů LVČR, k úhradě škod, způsobené jim orgány veřejné moci, a výzva k opuštění neoprávněně zastávaných postů

Všem dlužníkům LVČR, vydávajícím se za státní a vládní úředníky

25.2.2022


Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo financí ČR – Výzva k proplacení podílových listů LVČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo financí ČR – Výzva k proplacení podílových listů LVČR

Doručenky – Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo financí ČR

8.3.2022


Městský soud Bad Säckingen – Žádost o proplacení podílových listů legitimních věřitelů ČR a o právní
pomoc při řešení následků nezákonné činnosti našich dlužníků

Žádost o proplacení PL LVČR a o právní pomoc při řešení následků nezákonné činnosti našich dlužníků – DE

Žádost o proplacení PL LVČR a o právní pomoc při řešení následků nezákonné činnosti našich dlužníků – CZ

26.3.2022


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva k úhradě škod na porušeném záboru paláce U Hybernů

ÚZSVM – Výzva k úhradě škod na porušeném záboru paláce U Hybernů

31.3.2022


Ministerstvo financí ČR – vystavena faktura číslo 2269680001, aktivum LVČR, k zákonnému nároku na náhradu škod s příslušenstvím k 31.2.2022.

MF ČR – faktura číslo 2269680001

Doručenka – MF ČR – faktura číslo 2269680001

5.4.2022

Kooperativa pojišťovna a.s. – oznámení fakturace náhrady škod

Oznámení fakturace náhrady škod

Doručenka – Oznámení fakturace náhrady škod

7.4.2022

Úřad průmyslového vlastnictví – Výpis z rejstříku – Patent číslo 287983

Výpis z rejstříku – Patent číslo 287983

1.5.2022


Kooperativa pojišťovna a.s. – vystavena sumární faktura číslo 2269680203. Pojišťovna zabránila svým pojistníkům v úhradě škod na straně LVČR, čímž poškodila práva jejich společných věřitelů. Vyfakturovaná částka je součtem částek z faktur číslo 2269680001 až 2269680201

Sumární faktura číslo 2269680203

Doručenka Sumární faktury číslo 2269680203

Kooperativa – Poškozování práv LVČR OVM ČR

17.5.2022

Městský soud Bad Säckingen – předložena část aktiv LVČR a Žádost o identifikaci občanů ČSFR

Aktiva LVČR – DE

Aktiva LVČR – CZ

Žádost o identifikaci občanů ČSFR – DE

Žádost o identifikaci občanů ČSFR – CZ

24.5.2022


Městský soud v Bad Säckingenu vyčíslil předběžnou výši škod způsobenou SRN legitimnímu věřiteli ČR, Ing. Janu Macháčkovi v rámci řízení vedeného pod spisovou značkou 10 C 12/22. V dokumentu od Městského soudu v Bad Säckingenu ze dne 24. května 2022, kdy soud předběžně uznal nárok na náhradu škody, kterou způsobila Ing. Macháčkovi Spolková republika Německo, a to, ve výši 2 922 408 Euro, tedy došlo nejen k opětovnému ztotožnění legitimního věřitele České republiky, Ing. Jana Macháčka, právoplatně bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, občana ČSFR, ale i všech jeho společníků a občanů ČSFR.

MS Bad Säckingen – předběžné vyčíslení škod ze strany SRN – DE

MS Bad Säckingen – předběžné vyčíslení škod ze strany SRN – CZ

1.6.2022

Proveden Zápočet vzájemných pohledávek, jedná se o předběžnou náhradu škody, způsobenou SRN, Ing. Janu Macháčkovi, která je ponížena o náklady SRN spojené s ochranou Ing. Jana Macháčka.

Provedení Zápočtu vzájemných pohledávek – DE

Provedení Zápočtu vzájemných pohledávek – CZ

Doklady o odeslání Zápočtu

Doručenka – potvrzení převzetí Zápočtu

9.6.2022


Městský soud Bad Säckingen – oznámení o Zápočtu. Městskému soudu byl doložen Zápočet vzájemných pohledávek, doklady o odeslání a doručenka.

Oznámení o Zápočtu – DE

Oznámení o Zápočtu – CZ

29.6.2022


Nahlášení pojistných podvodů OVM na pojišťovnách Kooperativa pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s. a Generali Česká pojišťovna a.s..

Kooperativa pojišťovna a.s.:

Kooperativa – Nahlášení pojistných podvodů OVM

Kooperativa – Záznam z jednání

Kooperativa – seznam příloh

Kooperativa – Příloha číslo 1

Kooperativa – Příloha číslo 2

Kooperativa – Příloha číslo 3

Kooperativa – Příloha číslo 4

Kooperativa – Příloha číslo 5

Kooperativa – Příloha číslo 6

Kooperativa – Příloha číslo 7

Kooperativa – Příloha číslo 8

Kooperativa – Příloha číslo 9

Kooperativa – Příloha číslo 10

Kooperativa – Příloha číslo 11

Kooperativa – Příloha číslo 12

Kooperativa – Příloha číslo 13

Kooperativa – Příloha číslo 14

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.:

ČPP – Nahlášení pojistných podvodů OVM

ČPP – Záznam z jednání Kooperativa

ČPP – seznam příloh

ČPP – Příloha číslo 1

ČPP – Příloha číslo 2

ČPP – Příloha číslo 3

ČPP – Příloha číslo 4

ČPP – Příloha číslo 5

ČPP – Příloha číslo 6

ČPP – Příloha číslo 7

ČPP – Příloha číslo 8

ČPP – Příloha číslo 9

ČPP – Příloha číslo 10

ČPP – Příloha číslo 11

ČPP – Příloha číslo 12

ČPP – Příloha číslo 13

ČPP – Příloha číslo 14

Generali Česká pojišťovna a.s.:

Generali Česká – Nahlášení pojistných podvodů OVM

Generali Česká – Záznam z jednání Kooperativa

Generali Česká – seznam příloh

Generali Česká – Příloha číslo 1

Generali Česká – Příloha číslo 2

Generali Česká – Příloha číslo 3

Generali Česká – Příloha číslo 4

Generali Česká – Příloha číslo 5

Generali Česká – Příloha číslo 6

Generali Česká – Příloha číslo 7

Generali Česká – Příloha číslo 8

Generali Česká – Příloha číslo 9

Generali Česká – Příloha číslo 10

Generali Česká – Příloha číslo 11

Generali Česká – Příloha číslo 12

Generali Česká – Příloha číslo 13

Generali Česká – Příloha číslo 14

30.6.2022


Česká podnikatelská pojišťovna a.s. a Generali Česká pojišťovna a.s. – doplnění Nahlášení pojistných podvodů OVM

ČPP – Nahlášení pojistných podvodů OVM – doplnění

ČPP – Příloha – Kooperativa – Nahlášení pojistných podvodů OVM

ČPP – Příloha – seznam příloh

ČPP – doručenka – Nahlášení pojistných podvodů OVM – doplnění

Generali Česká – Nahlášení pojistných podvodů OVM – doplnění

Generali Česká – Příloha – Kooperativa – Nahlášení pojistných podvodů OVM

Generali Česká – seznam příloh

Generali Česká – doručenka – Nahlášení pojistných podvodů OVM – doplnění

11.8.2022


Fakturace škod všem ředitelům KŘP ČR, které působili a působí tím, že neinformovali své podřízené o tom, že jsou dlužníky LVČR a že svým jednáním porušují Benešovy dekrety a Chartu OSN

Fakturace škod KŘP ČR a doručenky

Chronologický popis událostí vypracoval:

Ing. Jan Macháček, legitimní věřitel ČR a nositel kompetencí pro ČSFR