Jsme společníci legitimního věřitele ČR, Ing. Jana Macháčka, bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, kterému vznikl zákonný nárok na náhradu škody, vedený u Ministerstva spravedlnosti pod číslem jednacím: 187/1998-ODSK-ZC/35. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyla zákonná povinnost dlužníky z Ministerstva spravedlnosti splněna, a Ing. Jan Macháček neobdržel v zákonné lhůtě, od 5.11.1997 do 5.5.1998, ze svého zákonného nároku ani korunu, stala se z tohoto zákonného nároku pohledávka za Českou republikou – Ministerstvem spravedlnosti ČR, která je od 5.5.1998 po splatnosti. Nesplněním zákonné povinnosti tehdejšími státními úředníky, přešla tato povinnost na celou společnost dlužníků a škůdců. Tímto dnem přišla Česká republika o kompetentní státní úředníky, kteří nebyli z pozice dlužníků oprávněni rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních povinnostech svých spoluobčanů a nakládat s majetkem státu. Dle zákona č.58/1969 Sb., může být poškozený odkázán odpovědným orgánem na občanskoprávní řízení pouze a jen ve věci odškodného za nesprávný postup, a nikoliv ve věci zákonného nároku na náhradu škody, způsobené poškozenému nezákonným rozhodnutím, a tedy i nezákonným postupem.

Namísto toho, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR projednalo s Ing. Janem Macháčkem a jeho obchodními partnery, mezi které patří i SRN, jeho zákonný nárok na náhradu škody, udělalo neoprávněnými zásahy do registrů ze svého legitimního věřitele osobu zcela jinou. K prvnímu zásahu došlo dne 23.12.1996, kdy byl dlužníky proveden neoprávněný vklad vlastnických práv k domu s č.p. 700 na ulici Michalcově v Kostelci nad Orlicí, do katastru nemovitostí. Neoprávněným vkladem nebyl trvalý pobyt Ing. Jana Macháčka sice zrušen, ale na uvedené adrese přestal administrativně existovat a stal se tak neztotožnitelným a právně bezbranným. Trvalý pobyt Ing. Jana Macháčka byl zablokován dlužníky právě proto, aby s ním nemusel být Ministerstvem spravedlnosti zákonný nárok na náhradu škody řádně projednán, a pak ani vypořádán. Od 23.12.1996 se stali všichni občané ČR neztotožnitelnými osobami, bez jakýchkoliv práv a povinností. Vlastizrádci tak nabourali i mezinárodní registr osob. Mezi neztotožnitelnými není nikdo k ničemu oprávněn.

K dalším zásahům do registrů, tentokrát do Evidence obyvatelstva došlo v roce 2017, kdy z kopie výpisu z Evidence obyvatel vyplývá, že je zde evidován Ing. Jan Macháček, s trvalým pobytem Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, kterému byl dne 07.06.2017 vydán OP. Z fotokopie OP, číslo 208231017, vydaného MěÚ v Rychnově nad Kněžnou ten samý den, 07.06.2017, je patrné, že zde máme dalšího Ing. Jana Macháčka, se stejným rodným číslem, se stejnými rodiči, kterému byl vydán doklad s adresou trvalého pobytu na adrese Mírová 1537, Rychnov nad Kněžnou. Z výše uvedeného je patrné, že adresa trvalého pobytu věřitele státu, nemohla být dlužníky nikdy změněna, a že se Ing. Macháček nikdy nestal a ani se stát nemohl, občanem Rychnova nad Kněžnou.

Těmito neoprávněnými zásahy do registrů však „úředníci“ neudělali neztotožnitelným pouze Ing. Jana Macháčka, ale zároveň i všechny obyvatele v ČR. Každý OP, pas, záznam v katastru nemovitostí, v obchodním rejstříku atd. vychází právě z těchto registrů. Pokud nejsou údaje v registrech platné, nemůžou být platné ani dokumenty, které byly vydány na základě neplatných informací v registrech, jedná se pouze o napodobeniny těchto dokumentů, tedy falsifikáty.

Díky těmto zásahům a nevypořádání zákonného nároku na náhradu všech škod, jsou i všechny volby ode dne 23.12.1996 neplatné a všichni „zákonodárci“, byli a jsou, na svých postech neoprávněně.

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b)., jak je uvedeno v § 25 zákona č. 247/1995 Sb.. K tomu, aby mohl být poslanec zvolen, musí být řádně ztotožněn.

Podle § 1 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je voličem státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Podle § 19 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, musí volič po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno, jak je uvedeno v § 19 odst. 4 téhož zákona.

Máme zde tedy neztotožnitelné jedince, kteří se vydávají za „vládu“, „poslance“, „soudce“, „policisty“, „exekutory“, „insolvenční správce“, „úředníky“, aniž by k výkonu toho kterého úřadu měli jakékoliv kompetence a pravomoci. Veškerá řízení, iniciovaná, zahájená a vedená dlužníky po 5.5.1998 trpí nedostatkem kompetencí, nedostatkem věcné a místní příslušnosti a nedostatkem aktivní a pasivní věcné legitimace. Z České republiky se tak stal na dlouhá léta bezprizorní stát, kde bylo a je, právo nedobytné.

Jediným právoplatným nositelem kompetencí pro ČR je její legitimní věřitel, Ing. Jan Macháček, bytem Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí. Jeho právoplatná identita a status, byly potvrzeny Městským soudem v Bad Sackingenu v rámci řízení č.j. 10 C 261/20, Sociálním soudem ve Freiburgu v rámci řízení č.j. S 8 AL 3898/20, a Švýcarskou generální prokuraturou v rámci trestního řízení s uhlobarony z MUS, č.j. VZ.180025/EAII.04.336-FAL/SK2011.24, a podílovým listem LVČR, vydaným Městským soudem v Bad Säckingenu dne 22. 03. 2006, pod obchodním čílem 1 AR 2/06. Podílovým listem byl potvrzen i status jeho dlužníků, jeho společníků a obchodních partnerů, a jejich identita podle mezinárodního registru osob.

Protože vlastizrádci nebyli podvedeni jenom Ing. Macháček, jeho společníci a obchodní partneři, ale i všichni občané České republiky, vytvořil Ing. Macháček dne 3.12.2018 svým spoluobčanům korunové podíly na svém zákonném nároku na náhradu škod, aby se i oni mohli, spolu s ním, dobrat spravedlnosti a satisfakce. Nyní nadešel čas, abychom jako poškození orgány veřejné moci, vystupujícími neoprávněně za Českou republiku, vznesli hromadně své nároky na náhradu škod u příslušných pojišťoven škůdců.

Ucelený přehled a veškeré důkazní materiály najdete v sekci Chronologie.

Společenství legitimních věřitelů České republiky činí kroky k obnově právního státu. Společnými silami bojujeme za svou zem, za svou vlast, abychom mohli předat naši republiku našim dětem a dalším generacím jako demokratický právní stát, který vybudovali naši předci pro naši ochranu, právní i vojenskou.